Όροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα www.tripodakis.gr που διαχειρίζεται η Εταιρία Τριποδάκης Κωνσταντίνος & ΣΙΑ
Ε.E. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν, οι οποίες αποτελούν όρους
και προϋποθέσεις για την πρόσβαση σας και τη χρήση των ιστοσελίδων μας, και συνιστούν δεσμευτική
συμφωνία μεταξύ μας.

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους
όρους χρήσης που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και σε περίπτωση διαφωνίας
οφείλει να μην κάνει χρήση τους και να αποχωρήσει από τον διαδικτυακό μας τόπο. Στην περίπτωση που θα
συνεχίσει να κάνει χρήση των ιστοσελίδων μας θα θεωρήσουμε ότι τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα
και παραχωρεί τη συγκατάθεση του.

Οι παρακάτω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου.
Έχουμε το δικαίωμα οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιούμε τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις,
όταν κρίνουμε ότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο για νομικούς, γενικούς, ρυθμιστικούς και τεχνικούς λόγους, ή λόγω
αλλαγών στις παρεχόμενες υπηρεσίας μας ή στη φύση ή τη διάταξη των υπηρεσιών μας και οι χρήστες /
επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν
χρήση τους και πάλι θα θεωρήσουμε ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους
και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να αποχωρήσουν από τον διαδικτυακό μας τόπο.
Με την πρόσβαση, τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας στον Ιστότοπο μας, και με ατομική σας ευθύνη
γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,
«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

Α) Οποιεσδήποτε πληροφορίες μας παρέχετε μέσω των εφαρμογών μας ή του ιστοτόπου μας είναι αληθείς,
ακριβείς, επικαιροποιημένες και πλήρεις

Β) Είστε τουλάχιστον 15 ετών και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους Χρήσης και υπόκεισθε σε
αυτούς. Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω δηλώνετε επίσης και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα και την εξουσία να
συμφωνήσετε και να δεσμευτείτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης.(Η Εταιρία μας δεν συλλέγει εν γνώσει
της προσωπικά δεδομένα για φυσικά πρόσωπα 15 ετών και κάτω).

Γ) Αναγνωρίζετε ότι διατηρούμε το δικαίωμα κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, να αρνηθούμε σε
οποιονδήποτε την πρόσβαση στις υπηρεσίες, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο,
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των περιπτώσεων αθέτησης των όρων χρήση του ιστοτόπου μας.
Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον
διαδικτυακό της τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβής.

Οποιαδήποτε διαφημιστική πληροφορία παρέχουμε μέσω του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε
καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε
πράξεως εκ μέρους του επισκέπτη. Είναι στη δική του διακριτική ευχέρεια να αξιολογήσει το περιεχόμενο της
πληροφορίας και να ενεργήσει με δική του βούληση, αποκλείοντας την Εταιρία από οποιαδήποτε ευθύνη.

Ο επισκέπτης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου υποχρεούται να το κάνει σύμφωνα
με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους όρους χρήσης που αναφέρονται σε αυτό το
κείμενο και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτους, στη
λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας ή τρίτων καθώς και σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

Σύνδεσμοι Ιστοτόπων Τρίτων

Η Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει παραπομπές μέσω, υπεσυνδέσμων (hyperlinks) ή banners σε
διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ελέγχου της ταυτότητας, της ποιότητας,
της πληρότητας των υπηρεσιών και της συμμόρφωσης αυτών των διαδικτυακών τόπων σε θέματα προστασίας
προσωπικών δεδομένων.

Κατανοείτε λοιπόν ότι κατά την περιήγηση σας οφείλετε να λαμβάνετε προφυλάξεις για να εξασφαλίζετε ότι οι
σύνδεσμοι που επιλέγετε ή τα προγράμματα λογισμικού που κατεβάζετε δεν περιέχουν στοιχεία όπως ιοί, ιοί
τύπου worm, δούρειοι ίπποι, ελαττώματα και άλλα καταστροφικά στοιχεία.

Στην περίπτωση που κατά την επίσκεψη / χρήση τους, μέσω hyperlink από την ιστοσελίδα μας αντιμετωπίσετε
κάποιο πρόβλημα οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και σελίδες,
οι οποίοι και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη. Εάν κατά την επίσκεψη σας στις ιστοσελίδες αυτές υφίσταται
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας στους
συγκεκριμένους υπερσυνδέσμους θα γίνεται από εμάς στην σελίδα μας με την Πολιτική Απορρήτου της
Εταιρίας μας.

Για τους παραπάνω λόγους, σας συνιστούμε να διαβάζετε τους όρους και τις προϋποθέσεις, των ιστοσελίδων
και των εφαρμογών τρίτων που επισκέπτεστε καθώς και την πολιτική προστασίας δεδομένων τους. Είναι πολύ
πιθανό να περιλαμβάνουν κανόνες και δικαιώματα, για την από μέρους τους χρήση των πληροφοριών σας, οι
οποίοι να είναι διαφορετικοί από αυτούς της ιστοσελίδας μας οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί βάσει της δικής μας
πολιτικής επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η Εταιρία μας ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή
τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά
οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτή την Ενότητα, αφού περιορίζει την ευθύνη της Εταιρίας Τριποδάκης
Κωνσταντίνος & ΣΙΑ Ε.E.προς εσάς για θέματα που μπορεί να προκύψουν βάσει της χρήσης από μέρους σας
των υπηρεσιών της.

Η Τριποδάκης Κωνσταντίνος & ΣΙΑ Ε.E., σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής
ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του ιστότοπου της ή τρίτους από αιτία
που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του ιστότοπου ή και σε εύλογη αδυναμία παροχής
υπηρεσιών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες
ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Αν και, τόσο η Τριποδάκης Κωνσταντίνος & ΣΙΑ Ε.E όσο και οι συνεργάτες της καταβάλουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι
λειτουργίες των server μας, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή
άλλα παρόμοια στοιχεία

Προσωπικά δεδομένα

Οι προσωπικές πληροφορίες που μας υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας μας ή με άλλον τρόπο στο πλαίσιο
των Υπηρεσιών θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. Η χρήση των προσωπικών
δεδομένων σας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής όπως ο Νόμος Υπ’ Αριθμ. 4624 / 29-08-2019, της
ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε
ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)»
Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας για να κατανοήσετε τις πρακτικές που
χρησιμοποιούμε αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και χρήση των υπηρεσιών μας

Εκτός των εξαιρέσεων που αφορούν πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων, όλο το
περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων,
κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, και
σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του
ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, μετάδοση, αναπαραγωγή, δημοσίευση ή αναδιανομήτου συνόλου ή μέρους
του Περιεχομένου, ή/και των Υπηρεσιών γενικότερα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της
Τριποδάκης Κωνσταντίνος & ΣΙΑ Ε.E

Χρήση Cookies

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί «cookies» δηλ λογισμικό η εγκατάσταση του οποίου της παρέχει την
δυνατότητα να συλλέξει πληροφορίες σε σχέση με τη συμπεριφορά του χρήστη κατά την διάρκεια
παραμονής του στον ιστότοπο μας. Μπορείτε να διαβάστε εδώ αναλυτικά εδώ για τα πολιτική Cookies
της Τριποδάκης Κωνσταντίνος & ΣΙΑ Ε.E

Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρίας είναι:
Τριποδάκης Κωνσταντίνος & ΣΙΑ Ε.E
Ζαφείρη Καλαθά, Ελευσίνα 19200
ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ
T. +30 210 55.45.666 | +30 210 55.46.968
F. +30 210 55.43.468 | E. info@tripodakis.gr