Δήλωση Προστασίας Απορρήτου

Αυτή η Δήλωση Προστασίας Απορρήτου δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) και αφορά την Εταιρία ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΕ (στο εξής «Η Εταιρία») καθώς και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες (στο εξής «ο Όμιλος»)

Με απόλυτο σε σεβασμό στην ιδιωτικότητα σας, δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε το απόρρητό σας και να
χειριστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με αυτή τη Δήλωση Προστασίας
Απορρήτου και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας όπως προκύπτουν με βάση της ισχύουσα Ελληνική
Νομοθεσία (Ν. 4624/19) περί επεξεργασίας δεδομένων καθώς και τις αρχές του Γενικού Κανονισμού για την
Προστασία Δεδομένων της ΕΕ όπως ισχύει ήδη από τις 25 Μαΐου 2018.

Βασικές Έννοιες των όρων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου
με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679).

“Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα” είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο
φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου
η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο
ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό
ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική,
ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

Στις “ειδικές κατηγορίες δεδομένων (δηλ. ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα)” εντάσσονται τα προσωπικά
δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή
φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών
δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που
αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο
προσανατολισμό.

Με τον όρο “επεξεργασία προσωπικών δεδομένων” νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που
πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή
σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση,
η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση
με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η
διαγραφή ή η καταστροφή,

“Υπεύθυνος επεξεργασίας” είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας
που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της
Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του
μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους,

“Εκτελών την επεξεργασία” είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος
φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της
επεξεργασίας,

Λόγοι Συλλογής και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
Ο βασικός λόγος που συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας είναι είτε για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες
και τα προϊόντα μας είτε να λαμβάνουμε υπηρεσίες και προϊόντα από εσάς. Μπορούμε να σας ζητήσουμε
προσωπικά δεδομένα επικοινωνίας (όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, email κλπ), αλλά και προσωπικά δεδομέναταυτοποίησης . Στην περίπτωση που συλλέξουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (δηλ. ειδικές κατηγορίες
προσωπικών δεδομένων), θα ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεση σας αφού σας έχουμε ενημερώσει για τον
σκοπό της επεξεργασίας που θα κάνουμε.
Επίσης, στα πλαίσια της προσπάθειας μας να σας παρέχουμε όσο το δυνατό καλύτερες υπηρεσίες και
προϊόντα μπορεί να σας ζητήσουμε να παρέχετε δεδομένα όπως, επίπεδο ικανοποίησης πελάτη,
(συμπλήρωση ερωτηματολογίων) ή να μας αναφέρετε κάποιο πρόβλημα με τις υπηρεσίες μας
συμπληρώνοντας φόρμες παροχής σχολίων.
Τέλος, μπορούμε επίσης να συλλέξουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να συμμορφωθούμε
με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
Είναι δικαίωμά σας να αρνηθείτε να μας παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία και να μην ταυτοποιηθείτε.
Ενδέχεται όμως, με αυτή σας την επιλογή να μην μπορέσουμε να σας παρέχουμε αποτελεσματικά ή και
καθόλου τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Τρόποι συλλογής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

Φροντίζουμε να συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από εσάς είτε ηλεκτρονικά,
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που μας παρείχατε μέσω της χρήσης του ιστότοπού μας, κατά τη
διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων με τους εκπροσώπους μας, κατά την παράδοση και διαχείριση των υπηρεσιών
μας και προϊόντων μας προς εσάς, καθώς και σε έντυπα ή άλλη αλληλογραφία, εγγράφως ή ηλεκτρονικά,
συμπληρωμένα από εσάς.
Εάν συλλέξουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς από τρίτους, θα σας ενημερώσουμε έτσι
ώστε αν είναι υποχρεωτικό να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτή. Εάν όμως λάβουμε
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς, τα οποία δεν ζητήσαμε και τα οποία δεν είναι σχετικά με
την παροχή των υπηρεσιών μας ή τη λήψη υπηρεσιών από εσάς, θα καταστρέψουμε ή θα ανωνυμοποιήσουμε
τα δεδομένα, εκτός αν απαιτείται η διατήρησή τους από την ελληνική νομοθεσία.

• Cookies

Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον διαδικτυακό ιστότοπό μας (https://www.tripodakis.gr),
αποστέλλεται ένα cookie στη συσκευή σας. Αυτό είναι ένα μικρό αρχείο πληροφοριών που
αποθηκεύεται στον σκληρό σας δίσκο και μας ενημερώνει για την πρόσβαση του υπολογιστή σας στην
ιστοσελίδα μας. Το cookie δεν θα μπορεί να σας ταυτοποιήσει.
Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε cookies, μπορείτε είτε να επιλέξετε τo πεδίο «Δεν συμφωνώ» που
σας εμφανίζεται ως αναδυόμενο παράθυρο όταν βρίσκεστε στον ιστότοπο μας είτε να ρυθμίσετε το
πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να τα απορρίπτει.
Χρησιμοποιούμε cookies από τον ιστότοπό μας για στατιστικούς λόγους.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική cookies που ακολουθεί η Εταιρία μας,
παρακαλούμε επισκεφθείτε (hyperlink για Cookie Policy)

Λόγοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από εμάς γίνεται ώστε να μπορούμε: να συμμορφωθούμε με την
εκάστοτε ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία, για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε την παραγγελία
σας ή να σας παρέχουμε τις ανάλογες πληροφορίες που μας ζητήσατε. Επίσης, η επεξεργασία γίνεται για να
είναι σύννομη η διαχείριση της σχέσης μας μαζί σας, να επιλύσουμε οποιεσδήποτε νομικές ή/και εμπορικές
καταγγελίες ή ζητήματα, να διευκολύνουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας, μεταξύ άλλων ναεκτελούμε άλλες λειτουργίες και δραστηριότητες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρίας. και να
βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Επιπροσθέτως, αν έχετε συμφωνήσει ρητά και συγκεκριμένα για αυτόν τον
λόγο μπορούμε να σας ενημερώνουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και για τα προϊόντα τρίτων
που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν.
Γενικά, δεν χρησιμοποιούμε ούτε ανταλλάσσουμε τα δεδομένα σας για σκοπούς εκτός αυτών που ορίζονται
στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Απορρήτου ή για σκοπό που γνωστοποιείται σε εσάς και για τον οποίο
έχετε δώσει τη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεση σας.
Έχουμε τη δυνατότητα να μοιραστούμε ή να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για
οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες λόγους σε τρίτους, όπως: οι εταιρίες, οι αντιπρόσωποι, οι
εξωτερικοί σύμβουλοι και οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών και οι υπεργολάβοι μας (όπως οποιοσδήποτε
πάροχος αλληλογραφίας, εμπορικός αντιπρόσωπος ή υπηρεσίες υποστήριξης), κρατικές υπηρεσίες, όπως τα
όργανα επιβολής του νόμου, τα κανονιστικά όργανα και τα όργανα επίλυσης διαφορών (ή οποιοσδήποτε άλλος
φορέας στον οποίο απαιτείται γνωστοποίηση βάσει νόμου ή εντολής δικαστηρίου) και οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο ή οντότητα στην οποία επιτρέπεται η κοινοποίηση με βάση την πρότερη αρχική ρητή συγκατάθεση
από εσάς.
Δεν κοινοποιούμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων σχετικά με εσάς σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα εκτός
από: τα σχετικά εταιρικά μας όργανα, τους εργαζομένους μας και τους εργαζομένους των εταιρειών μας,
κυβερνητικές ή ρυθμιστικές αρχές (συμπεριλαμβανομένων των οργάνων επιβολής του νόμου και των
δικαστηρίων), οπουδήποτε απαιτείται από το νόμο.
Όταν κοινοποιούμε τα δεδομένα σας σε τρίτους με βάση τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις,
λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι αυτά τα τρίτα μέρη δεσμεύονται από υποχρεώσεις
εμπιστευτικότητας και απορρήτου όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.
Η κοινοποίηση σε υπεργολάβους εκτελούντες την επεξεργασία διεξάγεται σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις,
δυνάμει των οποίων οι διαβιβάσεις προστατεύονται με συμβάσεις επεξεργασίας δεδομένων, ώστε να
εξασφαλίζεται ότι τα δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που
ορίζονται σαφώς, καθώς και να εξασφαλίζονται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

Κοινοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σε παραλήπτες εντός ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Η Εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να σας παρέχει πληροφορίες
σχετικά με τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα της ή αυτές που παρέχονται από τρίτα μέρη και που πιστεύουμε ότι
σας ενδιαφέρουν. Με τη συγκεκριμένη ρητή συγκατάθεσή σας, μπορούμε να παρέχουμε τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα σας σε οργανισμούς τρίτων μερών για συγκεκριμένους σκοπούς μάρκετινγκ.
Με βάση τη φύση της επιχειρηματικής μας σχέσης, μπορεί να θελήσουμε να σας αναφέρουμε ως σημείο
αναφοράς για την προώθηση της επιχείρησής μας σε άλλους. Σε αυτή την περίπτωση θα αιτηθούμε εκ των
προτέρων τη συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας και θα κοινοποιήσουμε μόνο εκείνα τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα για τα οποία θα έχετε συναινέσει.Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε να μην επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες
και να μην κοινοποιούμε τα δεδομένα σας σε άλλους για το σκοπό αυτό, επικοινωνώντας μαζί μας ή,
όπου χρειάζεται, κάνοντας κλικ στο κουμπί «Διαγραφή» που θα εμφανίζεται σε όλα τα προωθητικά μηνύματα
e-mail.

Αποθήκευση και ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

Έχουμε τη δυνατότητα να διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε έντυπα ή ηλεκτρονικά
αρχεία. Έχουμε θέσει σε εφαρμογή ασφαλιστικές δικλείδες, όπως απαιτείται από το νόμο, για την προστασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε από κακή χρήση, παρεμβολές και απώλειες, καθώς
και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή κοινοποίηση.
Η Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών της Εταιρίας περιλαμβάνει μια σειρά συστημάτων και μέτρων ασφάλειας
επικοινωνίας, καθώς και την ασφαλή αποθήκευση εγγράφων σε έντυπη μορφή. Επιπροσθέτως, η πρόσβαση
στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα περιορίζεται σε αυτούς που έχουν εξουσιοδοτηθεί να έχουν
πρόσβαση.
Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να καταστρέψουμε ή να ανωνυμοποιήσουμε κάθε δεδομένο προσωπικού
χαρακτήρα όταν δεν είναι δυνατό πλέον να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την παρούσα υφιστάμενη Πολιτική
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίες και τις υποστηρικτικές σε αυτήν πολιτικές.
Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς είναι
ακριβή, ενημερωμένα, πλήρη και συναφή όταν τα χρησιμοποιούμε ή τα κοινοποιούμε. Πρέπει να
επικοινωνείτε μαζί μας αν νομίζετε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας είναι λανθασμένα.
Εάν έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Απορρήτου ή επιθυμείτε να
αποκτήσετε πρόσβαση ή να διορθώσετε με άλλο τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας,
επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρίας (privacy@tripodakis.gr)
Το αίτημά σας για πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (Subject Access Request) θα
καταχωρισθεί, καθώς και όλες οι σχετιζόμενες λεπτομέρειες σχετικές με το αίτημα αυτό (πχ. ταυτότητα του
εργαζομένου της Εταιρίας που σας έδωσε τις πληροφορίες). Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας
και διόρθωσής τους εάν είναι ανακριβή, παρωχημένα και ελλιπή. Επίσης, μπορείτε να αποσύρετε τη
συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.
Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς είναι ανακριβή, παρωχημένα, ελλιπή, άσχετα
ή παραπλανητικά, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωσή τους. Εάν τα δεδομένα πρέπει να διορθωθούν, θα
λάβουμε εύλογα μέτρα για να τα διορθώσουμε και να σας ειδοποιήσουμε για τη διόρθωση. Εάν προκύψει
ανάγκη πέραν του να σας ειδοποιήσουμε για τις διορθωτικές ενέργειες μας ενδέχεται να ειδοποιήσουμε κάθε
άλλον αποδέκτη των πληροφοριών, οπουδήποτε προκύπτει ανάγκη να το πράξουμε σύμφωνα με τον εκάστοτε
εθνικό ισχύοντα νόμο περί προστασίας δεδομένων 4624/2019 και τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών
Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR). Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου ίσως
χρειαστεί να αρνηθούμε κάποιο αίτημα διόρθωσης για λόγους ασφάλειας ή εάν η νομοθεσία ή το έννομο
συμφέρον της Εταιρίας το επιβάλει.
Δεν χρεώνεστε για την πρόσβαση ή τη διόρθωση των δεδομένων σας. Ενδέχεται να υπάρχει χρέωση υπάρχει
μόνο για εύλογες δαπάνες που πραγματοποιήσαμε κατά την επεξεργασία και απάντηση του αιτήματός σας
για πρόσβαση, ενδεικτικά αναφερόμενα, φωτοτυπίες, παροχή γραπτών εκθέσεων, διαχείριση και
ταχυδρομικών τελών.

Απάντηση στα αιτήματα σας (Subject Access Request) Κατεβάστε το ΕΔΩ

Σας γνωστοποιούμε τη λήψη του αιτήματός σας εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του.
Δεσμευόμαστε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να επεξεργαστούμε και να απαντήσουμε στο αίτημά σας
εντός 20 εργάσιμων ημερών. Αν δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε το αίτημά σας, λαμβάνετε γραπτή
εξήγηση σχετικά με το λόγο και λεπτομέρειες για τις πιθανές ενέργειές σας, εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με
την απάντησή μας.
Μπορείτε βέβαια να επικοινωνήσετε μαζί μας ανώνυμα. Ωστόσο, αν επιλέξετε να μην ταυτοποιηθείτε, η
ικανότητά μας να παρέχουμε τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που χρειάζεστε είναι περιορισμένη.

Διαμαρτυρία για παραβίαση απορρήτου

Αν θέλετε να μας ενημερώσετε για τυχόν παραβίαση απορρήτου, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο
Επικοινωνίας της Εταιρίας:
• Τηλέφωνο στο 210 55.45.666
• εγγράφως στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, Data Protection Officer, Διεύθυνση:
Ζαφείρη Καλαθά, Ελευσίνα 192 00 Αττική, Ελλάδα
• με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο privacy@tripodakis.gr
Κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να επιλύσουμε το παράπονό σας το συντομότερο δυνατό.
Περισσότερες πληροφορίες και εποπτεύουσα Αρχή
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία του απορρήτου γενικά, μπορείτε να επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αρχής προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση www.dpa.gr –> Τα δικαιώματα
μου .

Ενημερώσεις της Δήλωσης προστασίας απορρήτου μας

Μπορούμε να ελέγχουμε, να τροποποιούμε ή να αναθεωρούμε την Δήλωση Προστασίας Απορρήτου μας και
τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Θα δημοσιεύουμε την ενημερωμένη Δήλωση Προστασίας Απορρήτου στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση
www.tripodakis.gr με την ημερομηνία δημοσίευσης της. Οποιοιδήποτε αναθεωρημένοι όροι θα τίθενται σε
ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης.