Πολιτική

Η πολιτική της εταιρείας ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ εκφράζεται με την πλήρη δέσμευση της Διοίκησης για την προστασία
της υγείας των καταναλωτών, για τα προσφερόμενα προς αυτούς προϊόντα.

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ

Η Πολιτική μας

Οι υπεύθυνοι όλων των τμημάτων της εταιρείας έχουν αναλάβει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Προϊόντων που παράγουμε. Κύριο μέλημά τους είναι η ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση του υπάρχοντος Συστήματος μέσω της αποτελεσματικής αξιοποίησης ανθρώπων, μηχανών και υλικών.

Η βασική πολιτική με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της εταιρείας ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ συνοψίζεται στα ακόλουθα:

• Τηρούμε με ακρίβεια το σύστημα HACCP σύμφωνα με το σχήμα πιστοποίησης κατά FSSC 22000 που εφαρμόζουμε
• Διατηρούμε τους διαύλους επικοινωνίας που έχουμε δημιουργήσει με τους προμηθευτές και τους πελάτες μας
• Ενημερώνουμε συνεχώς το προσωπικό πάνω στις αρχές ορθής υγιεινής πρακτικής
• Διεξάγουμε τακτικά συναντήσεις για ανταλλαγή απόψεων με απώτερο σκοπό τη βελτίωση του Συστήματος
• Παρακολουθούμε καθημερινά όλα τα κρίσιμα σημεία και τα λειτουργικά προαπαιτούμενα προγράμματα
• Παρακολουθούμε την νομοθεσία και την τηρούμε
• Ελέγχουμε τακτικά την αποτελεσματικότητα του Συστήματος
• Ακολουθούμε κατά γράμμα όλες τις Οδηγίες Εργασίας
• Εξασφαλίζουμε πόρους για τη διατήρηση και επικαιροποίηση του Συστήματος, την αγορά νέου, σύγχρονου εξοπλισμού, τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, υποδομών και του περιβάλλοντος εργασίας.

Παράλληλα, έχουμε θέσει μετρήσιμους στόχους σχετικούς με την ασφάλεια των προϊόντων μας, οι οποίοι παρακολουθούνται διαρκώς ως προς την επίτευξή τους. Ο αντικειμενικός σκοπός της εταιρείας ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ είναι η επίτευξη, η διατήρηση και η βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της στην αγορά, προμηθεύοντας ασφαλή προϊόντα, σταθερής και υψηλής ποιότητας.